Tingstäde Hemsida

Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 28 jan.

För tillgrepp
ur en klädningsficka af en portomonnä, innehållande 1 kr. 50 öre, var gossen Jakob Otto Fr. Pettersson från Vestris i Tingstäde tilltalad. Han nekade att hafva stulit portomonnä; han hade på torget hittat den, hvarefter han begifvit sig från platsen, men af rädsla börjat springa när han märkte sig vara förföljd af polis. Om portomonnäen vore stulen, föranodade han att gossen Gilbert Johansson, som stod i närheten af den bestulna, varit den som begått tillgreppet. För bevisnings förebringande uppsköts målet.
Gossen Pettersson är född den 6 mars 1869 i ofvannämde socken.


Gotlands Tidning
Tisdagen den 29 januari 1884
N:r 8

© tingstade.com - stefan@tingstade.com