Tingstäde Hemsida
Rättegångssaker.
Norra häradsrätten.
(Vårtingets andra sammanträde. Ordf. odr. domhavanden och hovrättsfiskal Bo Reuterskiöld. )

Bil contra cykel.
Målet mot den bilist, som körde om en cyklist på fel sida och därvid kolliderade med densamme, behandlades åter i går, närmast för en del justeringar av skadestånden. Målet överlämnades från båda sidor, och domen lydde på 30 dagsböter å 8 kr. plus skadestånd å 1,050 kr. och 100 kr. mån. för förlorad arbetsförtjänst.

Ang. dikeskörningen i Västkinde
hördes i går ännu ett vittne, som iakttagit svar. före avfärden från Visby. Vittnet ansåg svar. så påverkad av starka drycker, att han vore olämplig föra bil. Bl. a. skulle han ha vinglat, då han gick till bilen. Från svarandesidan bestreds avseende vid vittnesmålet, svar. ville även framhålla, att han vid hemkomsten efter olyckan tagit ett par snapsar, varför blodprovet icke vore tillförlitligt. Åklagaren betecknade detta som ett gammalt trick, vilket emellertid i detta fall komme misslyckas, då svar. glömt ta vittnen på spritförtäringen. Målet uppsköts till den 1 april för inkallande av ett vittne, som f. n. vistas på fastlandet.

En bilist,
som kört en smula vårdslöst och så när kvaddat en mötande motorcykel, hade i går att svara för sina gärningar. Svar. hade kommit med cirka 60 km. hastighet och kört om en stillastående bil strax framför en kurva. Bakom bilen kom emellertid motorcyklisten, och så var olyckan skedd. Svar erkände, att han kört väl fort men trodde, att motorcyklisten även brustit i uppmärksamhet. Utslaget lydde på 30 dagsböter å 3 kr.

Fyra personer i föraresätet
kan ju anses vara i högsta laget, vilket även rätten ansåg. Den dömde nämligen en bilförare och hans tre passagerare till vardera 15 dagsböter å 1 kr.

För olaga gårdfarihandel
stod en agent tilltalad. Svar. skulle under november månad ha sålt skedar m. m. i Rute socken. Han bestred energiskt åtalet under motivering, att han vid den tidpunkten inte alls varit ute på landsbygden. Det måste därför röra sig om en annan person. Målet uppsköts till den 4 mars för vidare utredning.

En förskingrare,
agenten Gustaf Swahn från Tingstäde, hade rätten även att ta itu med. Svar. hade underlåtit att redovisa 60 kr., som han uppburit i likvid vid cykelförsäljning. Svar., som uppträdde ytterst verserat med djupa bugningar åt alla håll, bestred åtalet. Det var nämligen så, sade han, att orderbrevet aldrig kommit iväg, och därför skulle givetvis affärerna gå tillbaka. Svar. hade försökt att få lämna tillbaka pengarna till köparna men endast träffat dennes moder, som inte ville ha dem. "Pengargarna äro hos mig", förklarade svar. Åklagaren uppmanade honom då att ta fram dem, men trots ivrigt sökande i plånboken kunde svar. inte hitta mera än 40 kr, Resultatet blev 1 mån. fängelse.

En bilodyssé i Rute.
Som tidigare omtalats var en 17-årig yngling, Arne Lindgren från Hejdeby, den 16 jan. ute och gjorde vägarna osäkra i Rute. Det var nämligen dans där ute, och fyra ynglingar hade efter ett besök på Systembolagets restaurang i hyrbil begivit sig till danstillställningen. Lindgren, som druckit tre snapsar, en pilsner och en halv flaska vin, hade blivit synnerligen berusad, vilket framför allt yttrade sig, då han kommit in i värmen i danslokalen. Han gick därför ut och satte sig i bilen, vars radio han efter en smula besvär fick igång. Det vidare händelseförloppet sade han sig inte komma ihåg något av, men tydligtvis fick han i gång även bilen, ty han gjorde en vådlig färd på cirka 300 m., och körde av vägen tvärs igenom en häck in på en gård, där bilen kolliderade med en flaggstång, som bröts av. Gårdsfolket vaknade efter en stund av ljuvlig musik — det var nämligen bilradion, som spelade, och den var en av de få saker, som voro hela på bilen efter färden. Svar. var emellertid då försvunnen och påträffades först senare. Gårdens ägare yrkade skadestånd med
150 kr. för häcken, flaggstången m. m., och bilens ägare begärde kr. 296: 12 för skador på bilen, som var en alldeles ny Dogde. Målet uppsköts till den 4 mars för förundersökning.

Radiolicenserna vålla krångel.
En hel del radiolyssnare voro åtalade för att de underlåtit att lösa licens. Sålunda dömdes fyra stycken till vardera 10 dagsböter å 1 kr. för förseelsen ifråga. En annan slapp undan med 5 dagsböter, emedan han egentligen inte själv ägde radion. En försäljare hade nämligen bett att apparaten skulle få stå kvar hos svar. så länge och det hade denne gått med på, trots att han inte lyssnat mera än fjorton dagar. Agenten hade dock icke hämtat apparaten, och nu fick köparen in spe sota för dröjsmålet. Två av de åtalade frikändes helt, då deras apparater under lång tid stått obrukbara på vinden.

Pengar åt en sjuk
hade som bekant en yngling samlat på lista. D. v. s. han hade uppgivit, att medlen skulle användas till uppgivna ändamål, men i stället hade de gått till växelomsättningar. Nio personer hade tecknat bidrag, och svar. dömdes för vart och ett av dessa fall till 5 dagsböter å 1 kr. eller tillhopa 45 dagsböter. Då svar. tidigare avtjänat straffarbete för växelförfalskning, kunna böterna förvandlas till 13 dagars straffarbete.

En Kronans karl hade i Fårösund med lastbil backat på en annan bil, som blev något ramponerad. Han fick böta 20 dagsböter å 1 kr. och dömdes utge kr. 66: 46 i skadestånd.

Knivskar sin antagonist.
F. d. hemmansägaren Gustaf Alfred Bolin, Bondans på Fårö, hade ställts under åtal för att han den 16 januari knivskurit jordbruksarbetaren Einar Eriksson, till vilken han hyste gammalt groll. Eriksson hade kommit till Bolin för att göra upp ett båtlån och hade träffat honom i vedboden. Efter en kort ordväxling hade sinnet emellertid runnit på Bolin, och han stack en kniv i bröstet på Eriksson. Denne fick lungsäcken skadad och kan ännu icke vistas utomhus. Läkare har förklarat, att det var rena turen, att Eriksson icke blev dödad. Svar. förklarade inför rätta, att han lidit av sömnlöshet, för vilken han av läkare erhållit medicin. Av i denna hade han tagit dubbla doser, villket gjort honom en smula virrig och i framför allt lättretlig. Han påstod även, att Eriksson blivit varnad för honom, då han en tid varit "totalt från vettet". Svar. förklarade sig villig till sinnesundersökning, varför målet t. v. förklarades vilande.

För fylleri
och förargelseväckande beteende vid dans i Kappelshamn dömdes två ynglingar till vardera 40 kr. böter.

Stensprängningen vid Staplabake
har nu äntligen nått epilogen. Resultatet av de många och långa förhandlingarna blev, att svar. frikändes, då det icke kunde anses styrkt, att han under år 1935 lett arbetet.

Underlåten trafikförsäkring
av bil kostade en person 20 dagsböter å 1 kr.

Låna inte ut bössan!
En person, som långlånet ut sitt jaktgevär utan att ha tillståndsbevis, bötade 5 dagsböter å 1: 50.

Yxhult mot Ruteverken.
Sista handläggningen av det stora patentmålet mellan Yxhults stenhuggeriaktiebolag och Ruteverken angående tillverkningen av gasbetong ägde i går rum. Från kärandesidan hördes därvid som vittne civilingenjör Axel Erner, Stockholm, och från svaranden dr Emil Hornstein, Wien, ingenjör Gunnar Lyttkens, Visby, och tullmästare Herman Andersson, Kjlley. Dr Hornstein, som rest från Wien enkom för att vittna i detta mål, är teknisk direktör i F. A. Korksteinfabr. A. G. vid Mödling och en framstående expert i hithörande frågor. I och för förhöret medfördes tolk från Stockholm. Rätten beslöt ta frågan under övervägande, huruvida målet skall avdömas vid häradsrätten eller hänskjutas till patentverket.


Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29


© tingstade.com - stefan@tingstade.com